PABLO LORENZO-EIROA PORTFOLIO

NATIONAL COMPETITION FOR WALKS IN RECOLETA
in collaboration w/ Ciro Najle, with Pablo Lorenzo-Eiroa, Santiago Pages and Roberto Bogani